Download algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

a. maatlaarzen.nl is onze handelsnaam, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

“Ontvangstbevestiging”: de ontvangstbevestiging zoals omschreven in artikel 3.2 van deze voorwaarden.

“Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.

“Product”: het product dat, of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en maatlaarzen.nl door of via maatlaarzen.nl binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waardoor u een vastgestelde prijs dient te betalen.


2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van maatlaarzen.nl gesloten worden en waarbij maatlaarzen.nl partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en maatlaarzen.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze voorwaarden. 

2.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde overeenkomst kan slechts na schriftelijke goedkeuring door maatlaarzen.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van maatlaarzen.nl, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door maatlaarzen.nl ingeschakelde tussenpersonen en derden. 

2.4 maatlaarzen.nl heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. 


3. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN 

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van maatlaarzen.nl zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Indien maatlaarzen.nl de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de mogelijkheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan maatlaarzen.nl te melden.

    

3.2 De overeenkomst tussen maatlaarzen.nl en u komt tot stand op het moment nadat u (a) een bestelling heeft geplaatst op de website van maatlaarzen.nl middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van maatlaarzen.nl; (b) na het doen verwerken van uw betaling, door op de website van maatlaarzen.nl op de "versturen " button te klikken, hierop van maatlaarzen.nl op uw e-mail adres een bevestiging heeft ontvangen dat maatlaarzen.nl uw bestelling heeft ontvangen (de "ontvangstbevestiging"). 

Nadat maatlaarzen.nl uw bestelling heeft ontvangen, zal maatlaarzen.nl de ontvangstbevestiging onmiddellijk naar uw e-mail adres versturen tenzij van maatlaarzen.nl in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de overeenkomst met u zal nakomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien uw bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door u bestelde product te betalen. 

De overeenkomst bevat alle tussen u en maatlaarzen.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en maatlaarzen.nl.

De administratie van maatlaarzen.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan maatlaarzen.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door maatlaarzen.nl verrichtte leveringen. Maatlaarzen.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.  

3.3 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: (d) Een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten; (e) de prijs van het product; (f) de eventuele verzend- en administratiekosten in verband met het door maatlaarzen.nl uitvoeren van de overeenkomst die zij met u is aangegaan; (g) eventuele andere kosten; (h) uw naam, klantnummer, woonadres, het adres waar het product of producten naartoe gestuurd wordt, het factuuradres (indien anders dan het woonadres en/of afleveradres), uw 

e-mailadres en uw telefoonnummer; (i) de leveringstermijn van het product; (j) het bestelnummer van de overeenkomst; (k) de voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn; (l) het 

e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer van de afdeling van heated-footwear.com, waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan. 


4. TRANSPORT, TRANSPORTKOSTEN, PRIJZEN 

4.1 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor maatlaarzen.nl. 

Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over naar u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door maatlaarzen.nl kunnen worden uitgesloten. 

4.2 Uw bestelling wordt tegen lokaal tarief verzonden. 

4.3 Indien u woonachtig bent in het buitenland wordt er standaard extra verzendkosten in rekening gebracht. Zie landcode voor het juiste bedrag.

4.4 In geval van verhoging van één of meer der kostprijs factoren is maatlaarzen.nl gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na melding van deze prijsverhoging door maatlaarzen.nl. Indien door wettelijke bepalingen een prijsverhoging doorgevoerd wordt, heeft u geen recht op ontbinding. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het btw-tarief zijn.  

 

5. LEVERTIJD 

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt gemiddeld 4 weken met inachtneming van de standaard verzendtijd van de betreffende transporteur. 

5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door maatlaarzen.nl overschreden wordt, zal maatlaarzen.nl u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen.


6. AFKOELINGSPERIODE 

6.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u het recht om binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product, de onderliggende overeenkomst met maatlaarzen.nl te ontbinden indien het product technisch niet zou voldoen. 

6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan maatlaarzen.nl te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar maatlaarzen.nl nadat u van maatlaarzen.nl een e-mail heeft ontvangen met daarin de benodigde informatie vermeld. Het product dient onaangeroerd te zijn en zonder enig spoor van gebruik. Anders zal het product door maatlaarzen.nl niet worden geaccepteerd. U dient zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden te dragen. Deze kosten zullen na ontvangst van het product conform de hiervoor geldende voorwaarden, aan u worden terugbetaald.  

6.3 De betalingen die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met maatlaarzen.nl ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zullen door  maatlaarzen.nl binnen 14 dagen nadat maatlaarzen.nl het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.  

6.4 maatlaarzen.nl behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of  slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gedragen, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van maatlaarzen.nl of de leverancier van het product) is beschadigd. 

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van maatlaarzen.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal maatlaarzen.nl u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Maatlaarzen.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op u te verhalen en zal deze schade worden ingehouden op het aan u terug te betalen bedrag.
 

7. ONVOLDOENDE SALDO 

7.1 Indien maatlaarzen.nl bij onvoldoende saldo op uw bank of girorekening de aankoopprijs van het product niet kan incasseren, is zij gerechtigd hiertoe een hernieuwde opdracht voor een incasso aan uw bank cq. bankgirocentrale te plaatsen. Indien hierdoor extra kosten ontstaan, zullen deze per extra incasso worden doorberekend. De kosten van een extra incasso bedragen € 2,50 per keer. 

8. NIET GOED, GELD TERUG 

8.1 Indien u binnen 30 dagen nadat u het product heeft ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan het door uw bestelde of aan de omschrijving in de bijsluiter, heeft u twee mogelijkheden: (a) u kunt maatlaarzen.nl schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of (b) u kunt de overeenkomst met maatlaarzen.nl ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan maatlaarzen.nl te melden.     

8.2 Indien u maatlaarzen.nl vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, dient u het product aan maatlaarzen.nl te retourneren. Maatlaarzen.nl zal het product dan binnen 7 werkdagen nadat zij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en kosteloos aan u retourneren. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het terugsturen van het product komen voor rekening van maatlaarzen.nl, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel dat het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins dan voor uw rekening en risico is. In dat geval is maatlaarzen.nl niet gehouden aan het herstellen van of het bijvoegen van het ontbrekende deel aan het product. maatlaarzen.nl zal in dat geval het product in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.   

8.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 8.1(b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan maatlaarzen.nl te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van maatlaarzen.nl. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

9. GARANTIES 

9.1 Op de door maatlaarzen.nl geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.
 

10. AANSPRAKELIJKHEID, RECHTEN EN EIGENDOMMEN

10.1 Maatlaarzen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website of in al haar overige correspondentie. Hieruit kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

10.2. Aan getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden. Afbeeldingen geven een indruk van de producten en de afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke producten.

10.3 Alle afbeeldingen op de site zijn eigendom van maatlaarzen.nl en haar leveranciers en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van maatlaarzen.nl niet gebruikt worden.


11. KLACHTEN 

11.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door maatlaarzen.nl altijd serieus in behandeling worden genomen. 

11.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling klantenservice van maatlaarzen.nl (gegevens staan vermeld in artikel 13 van deze voorwaarden).  

11.3 Maatlaarzen.nl stelt zich als doel om binnen 7 werkdagen een klacht op te lossen. Maatlaarzen.nl zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

12. PRIVACY 

12.1 Maatlaarzen.nl zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. Deze bestanden zullen worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (voorheen registratiekamer). 

12.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door maatlaarzen.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met u is aangegaan, evenals het aan u kunnen doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen. Hiervoor kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt. 

12.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het registratieformulier wanneer u een product bestelt of heeft besteld. 

12.4 Door het aangaan van een overeenkomst met maatlaarzen.nl waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan maatlaarzen.nl voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, evenals het aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens.

 

12.5 Indien u geen prijs stelt op het door of namens maatlaarzen.nl doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan maatlaarzen.nl laten weten. Maatlaarzen.nl zal in al haar aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. Maatlaarzen.nl zal de verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, evenals  het anonimiseren van uw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand (voor gebruik van statisch onderzoek door of ten behoeve van maatlaarzen.nl).  

12.6 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan maatlaarzen.nl te richten. maatlaarzen.nl zal u dan binnen 30 dagen een overzicht verstrekken van de van u aanwezige persoonsgegevens bij maatlaarzen.nl. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zouden zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 12.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan maatlaarzen.nl te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Maatlaarzen.nl zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij maatlaarzen.nl hiertoe niet in staat is. In dat geval zal maatlaarzen.nl uw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen. Maatlaarzen.nl zal eventuele derden, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen.

13. KLANTENSERVICE

Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:
 

Maatlaarzen.nl

T.a.v. Afdeling klantenservice

Postbus 1471
5602 BL  Eindhoven


E-mail: verkoop@maatlaarzen.nl

14. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN 

14.1 Op alle overeenkomsten gesloten met maatlaarzen.nl is Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en maatlaarzen.nl naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en maatlaarzen.nl, kun u maatlaarzen.nl verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij maatlaarzen.nl van mening is dat de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt.
14.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 14.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 30 dagen na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan maatlaarzen.nl meldt hiertegen bezwaar te maken. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering.